Skip navigation


Søg

Søg
Søg i :

ForsideServicesEngelsk-dansk

Engelsk-dansk

A: B: C: D: E: F: G: H: I: J: K: L: M: N: O: P: Q: R: S: T: U: V: W: X: Y: Z:

Engelsk Dansk
A :

1st parity

Første lægs

A.I.

KS

A.I. station

KS station

Abortion

Abort

Abstract

Sammendrag

Accessory digit

Biklov

Accountant

Revisor

Accounts

Regnskab

Acid

Syre

Acid binding capacity

Syrebindingskapacitet

Acidification

Forsuring

Acrosomal apical ridge

Akrosomalkappe

Acrosomal apical ridge

Kappe (på sædceller)

Acrosome

Akrosom

Act on gestating sows and gilts

Lov om drægtige søer og gylte

Action plan

Handlingsplan

Action Plan for the Aquatic Environment

Vandmiljøplan

Acyclic

Acyklisk

Ad lib feeding/ ad libitum feeding

Ad libitum fodring

Adaption

Tilvænning

Adaption

Tilpasning

Addition of acid

Syretilsætning

Additive

Tilsætningsstof

Adhesive filament

Tilhæftningstråd

Adhesive/adhesion

Klæbeevne

Adipose tissue

Fedtvæv

Adjustment

Tilpasning / justering

Admixture percentage

Iblandingsprocent

Adverse/negative

Negativ

Adviser

Konsulent

Advisory body

Rådgivningskorps

Advisory service

Rådgivningstilbud

Agalactia

Mælkemangel

Age at first oestrus

Alder ved første brunst

Age of young sow

Sopolts alder

Age on weaning

Fravænningsalder

Ageing

Modning (om kød)

Aggression

Aggression

Agricultural centres

Landbrugscentre

Agricultural Council of Denmark

Landbrugsraadet

Agricultural count

Landbrugstælling

Agricultural development and advisory service

Rådgivningstjeneste

Air distribution

Luftfordeling

Air flow

Luftbevægelse

Air intake

Luftindtag

Air quality

Luftkvalitet

Air supply/ventilation unit

Luftforsyningsenhed

Air turnover

Luftskifte

Airborne infection

Luftbåren smitte

Airmixer

Luftblander

Aldehyde

Aldehyd

Alfa-Harmoni pens

Alfa-harmonistier

Allele

Allele

All-in all-out (fork.: AIAO)

Alt-ind alt-ud

ALS

Benkarakter, den sammensatte

Alternative products

Alternative produkter

Alternative protein sources

Alternative proteinmidler

Amino acid

Aminosyre

Amino acid requirement/need

Aminosyrebehov

Amino acid standard

Aminosyrenorm

Ammonia

Ammoniak

Ammonia content

Ammoniakindhold

Ammonia evaporation

Ammoniakfordampning

Ammonia fallout

Ammoniaknedfald

Amortisation (intangible assets)

Afskrivning (på immaterielle aktiver)

Amoxicillin

Amoxcillin

Anabolic

Anabolsk

Anaemia

Blodmangel

Anaesthetize

Bedøve (m/halothan)

Analyse

Analysere

Analysis (plur.: -es)

Analyse

Analysis of accounts

Regnskabsanalyse

Androhep

Androhep

Animal fat

Animalsk fedt

Animal Protection Act

Dyreværnslov

Animal protection legislation

Dyreværnslovgivning

Animal unit (au)

Dyreenhed (DE)

Animal welfare

Dyrevelfærd

Annual meeting

Årsmøde

Annual report

Årsberetning

Anorexia/reduced appetite

Nedsat ædelyst

Ante room

Forrum / skederum

Anthrax

Miltbrand

Antibiotic growth promoter (AGP)

Antibiotisk vækstfremmer

Antibiotics

Antibiotika

Antibiotics consumption

Antibiotikaforbrug

Antibody

Antistof

Anti-skid / slip resistant /non-skid

Skridsikker

Approximately (approx.)

Cirka (ca.)

Aquatic environment

Vandmiljø

Aqueous (solution)

Vandig (opløsning)

Arbitration

Voldgift

Arc hut

Rundbuehytte

Arched steel structure

Stålbuehal

Area for weaners

Smågriseareal

Area requirements

Arealkrav

Aromatic compound

Aromastof

Arrange/establish/introduce

Etablere

Arrangement/lay out

Indretning

Arthiritis

Ledbetændelse

Articular cartilage

Ledbrusk

Artificial insemination

Kunstig sædoverføring

A-shaped hut

A-hytte

Assess

Bedømme / vurdere

Assessment of conformation

Styrkebedømmelse (avl)

Assistant director/manager

Kontorchef

Association / connection / relation

Sammenhæng

Asthma

Astma

Atomisation system/atomizer

Forstøvningsanlæg

Atrophic rhinitis vaccine

Nysesygevacine

AU

DE

Augmented/prolonged

Udvidet

Aujeszky eradication

Aujeszky-bekæmpelse

Aujeszky's disease

Aujeszky's sygdom

Autopsy

Obduktion

Autopsy finding

Obduktionsfund

Autopsy specimen

Obduktionspræparat

Avian tuberculosis

Aviær tuberkulose

Avian tuberculosis

Fjerkrætuberkulose

B:

Bact-a-cid

Bact-a-cid

Bacteria

Bakterier

Bacterial

Bakteriel

Bacteriological survey

Bakteriologisk kortlægning

Bacterium

Bakterie

Baling

Presning

Barley

Byg

Basic organisation

Basisorganisation

Basic setting

Grundinstilling

Batch operation

Holddrift

Batch operation system

Holddriftsystem

Batch/group size

Flokstørrelse

Beans

Bønner

Bearing plate

Bundplade

Bedding

Strøelse

Bedding

Strøning

Behaviour

Adfærd

Behavioural

Adfærdsmæssig

Behavioural problems

Adfærdsproblemer

Berkshire

Berkshire

Beta carotene

Beta-karoten

Betonit treatment

Betonitbehandling

Big bale tents/helmets

Bigballehjelme

Billion

Milliard

Biogenic amines

Biogene aminer

Biological fly control

Biologisk fluebekæmpelse

Biomass

Biomasse

Biotin

Biotin

Birth weight

Fødselsvægt

Bites

Bidsår

Blocking ELISA test

Blokerings-ELISA

Blood group determination/blood grouping

Blodtypebestemmelse

Blood sample examination

Blodprøveundersøgelse

Blood sample profile

Blodprøveprofil

Blood test/sample

blodprøve

Blood vessel

Blodkar

Boar arrangement

Orneordning

Boar breed

Ornerace

Boar choice

Ornevalg

Boar contact

Ornekontakt

Boar line

Ornelinie

Boar pen

Ornesti

Boar semen diluent

Ornesædsfortynder

Boar semen quality

Ornesædkvalitet

Boar subsidy

Orneordningstilskud

Boar taint

Hangriselugt

Boar taint/odour

Ornelugt (i kød)

Boar testing

Orneafprøvning

Bond

Obligation

Bone strength

Knoglestyrke

Bonus payment

Efterbetaling

Bowl

Kumme

Brand

Brændmærke

Breed

Race

Breeder

Avler

Breeder, continuing

Avler, fortsættende

Breeder, retiring

Avler, ophørende

Breeding

Avl / Avlsarbejde

Breeding animal/breeding stock

Avlsdyr

Breeding at herd level

Avl på besætningsnivaeu

Breeding centre/breeding station

Avlscenter

Breeding characteristics/traits

Avlsegenskaber

Breeding consultancy service

Avlsvejledning

Breeding goal/target

Avlsmål

Breeding herd/pedigree unit

Avlsbesætning

Breeding index

Avlsindeks

Breeding level

Avlsnivaeu

Breeding market test

Avlsmarkedsforsøg

Breeding nucleus

Avlskerne

Breeding office

Avlskontor

Breeding programme

Avlsprogram

Breeding progress/results

Avlsfremgang

Breeding report

Avlsrapport

Breeding strategy

Avlsstrategi

Breeding structure

Avlsstruktur

Breeding system

Avlssystem

Breeding target

Avlsmål

Breeding value

Avlsværdi

Breeding value

Vurdering af avlsdyr

Breeding value figures/breeding values

Avlsværdital

Breeding value for liveborn pigs per litter/litter size

FGK

Breeding/fattening herd

Besætning, integreret

Brewer's yeast

Gærfløde

Brucellosis

Brucellose

Bulk

Løsvægt

Business economics

Driftsøkonomi (som fag)

C :

Caecum

Blindtarm

Caesarean incision

Kejsersnit

Caking and coating

Belægningsdannelse

Calcium

Calcium

Calculated/estimated

Beregnet

Calculating method

Beregningsmetode

Campaign

Kampagne

Candidate herd

Aspirantbesætning

Capacity cost

Kapacitetsomkostning

Caprylic acid

Caprylsyre

Carbohydrate

Kulhydrat

Carbon dioxide

Kuldioxid

Carcass

Slagtekrop

Carcass evaluation station

Bedømmelsescentral

Carcass quality inspection

Slagtekvalitetsbestemmelse

Carcass quality/characteristics

Slagtekvalitet

Cardiac emfeeblement

Hjertesvækkelse

Cartilage

Brusk

Cast iron slat

Støbejernsrist

Casting

Opstøbning

Castrate

Galt

Catabolic

Katabolsk

Catheter gel

kateter gel

Cause of death among piglets

Dødsårsag, pattegrise

Cavity

Hulrum

CD-ROM

Cd-rom

Cereal/species of grain

Kornart/-produkt

Cerebrospinal meningitis

Hjernehindebetændelse

Certificate of approval

Passerseddel

Certified accountant

Revisor, registreret

Cervix

Børhals

Chain of infection

Smittekæde

Chain system

Strangkokæde

Chairman

Ordstyre (ved møde)

Channel with flushing

Kanal med bagskyld

Channel with slide gate

Kanal med spjæld

Chartered Accountant

Revisor, statsaut.

Checklist

Checkliste

Chilling tunnel

Køletunnel

Chloride

Klorid

Chloride of lime

Klorkalk

Chopped straw

Snittet halm

Chronic adhesive pleurisy

Brysthindear

Chronic bronchitis

Kronisk bronkitis

Chuck steak

Nakkekam

Cilia

Fimrehår

Circadian rhythm

Døgnrytme

Civil servant

Embedsmand

Cleaning

Vask / Rengøring

Cleaning wall

Vaskemur

Climatic chamber

Klimakammer

Climatic conditions

Klimaforhold

Climatic test

Klimaundersøgelse

Close to appetite

Tilnærmet ædelyst

Closed fitting

Lukket inventar (på krybbe)

Closed operation

Lukket drift

Closed pen partition

Lukket stiadskillelse

Closing device

Lukkeanordning

Coarse

Grov (struktur i foder)

Cobs

Cobs

Coccidiosis

Coccidiose

Coconut cake

Kokoskage

Cold air intake/down draught

Koldluftnedslag

Collecting house

Opsamlingsstald

Collection of samples

Prøveudtagning

Colostrum

Råmælk

Colostrum antibodies

Råmælks-antistoffer

Combination mating

Krydsløbning

Commercial feed/feedstuff

Handelsfodermiddel

Commercial herd

Brugsbesætning

Commercial mix/diet

Firmablanding

Commercial product

Firmaprodukt

Commingling/mixing

Sammenblanding

Common module, Herd Centre System

Fællesmodul, bedriftsløsning

Common/generic/collective term

Fællesbetegnelse

Communication equipment

Kommunikationsudstyr

Company

Firma

Compare (to/with)

Sammenligne

Compensatory growth

Kompensatorisk vækst

Competition

Konkurrence

Complete diet

Fuldfoderblanding

Complete pen supply

Stivis levering

Composition of ingredients

Råvaresammensætning

Composting

Kompostering

Composting unit/section

Komposteringsstald

Compulsive movement

Tvangsbevægelse

Computer controlled

Edb-styret

Computer integrated agriculture

CIA

Computer tool

Edb-værktøj

Computerized liquid feeding

Vådfoder med pc-styring

Concentrate

Tilskudsfoderblanding

Concrete floor

Betongulv

Concrete slat

Betonrist

Concrete slatted floor

Betonspaltegulv

Condensation

Kondensdannelse / Kondensvand

Condition

Huld

Condition / state

Tilstand

Conformation

Styrke (avl)

Constipation

Forstoppelse

Constitution

Konstitution

Consultancy/extension service

Rådgivning

Consultant

Konsulent

Consultants' further training

Rådgivernes efteruddannelse

Consumer

Forbruger

Consumption/application

Forbrug

Contagious / infectious / catching

Smitsom

Container method

Container metode

Continuing breeder

Fortsættende avler

Continuous production/operation

Kontinuerlig drift

Contractor/machine pool

Maskinstation

Contribution index

DB-indeks

Control feed

Kontrolfoder

Control/check

Kontrol

Control

Bekæmpe

Control/monitoring of processed products

Færdigvarekontrol

Controlled ennvironment unit/section

To-klima stald

Controlled-environment creep

To-klimahule

Conventional

Konventionel

Conventional health status

Konventionel sundhedsstatus

Cooking loss

Kogesvind

Cooling diluent

Kølefortynder

Co-operative slaughterhouse

Andelsslagteri

Copper

Kobber

Copper level

Kobberniveau

Cord

Navlestreng

Corn cob mix (CCM)

Majskoldemix

Correlation/relationship

Korrelation

Corrosion

Tæring

Corrosion protection

Korrosionsbeskyttelse

Corrugated duct

Rundbuekanal

Cost reduction

Omkostningsreduktion

Cost/expense

Omkostning

Cough

Hoste

Course of disease

Sygdomsforløb

Covered creep area

Pattegrisehule / Smågriserum / -hjørne / - hule

Covering

Overdækning

Credit institution/building association/mortgage credit institution

Kreditforening

Crop

Afgrøde

Cross-breed litter

Krydsningskuld

Crucial

Afgørende

Crude ashes

Råaske

Crude fat

Råfedt

Crude protein

Råprotein

Cryptorchidism

Halvorne

Cubicle

Sengebås

Cull

Kassere (ved slagtning)

Cull (til slagtning)/reject

Frasortere

Culled sow

Udsætterso

Culling percentage/rate

Frasorteringsprocent

Culling rate

Udsætterprocent

Currency

Møntfod

Current

Igangværende

Current/present

Aktuel

Curtain ventilation

Gardinventilation

Cut

Snitsår

Cyclic

Cyklisk

Cystine

Cystin

Cytokines

Cytokiner

D:

Daily gain

Daglig tilvækst

Daisy

Daisy

DAKOFO standards

DAKOFO-krav

Dam (qualities)

Moderdyr

Dam line

Race, hvid

DanBred

Dan-Avl

Danish Agricultural Council

Landbrugsraadet

Danish Bacon and Meat Council

DANSKE SLAGTERIER

Danish Co-operative Wholesale Society/ Danish Co-op

FDB

Danish Council of Animal Ethics

Dyreetisk Råd

Danish Farmers' Union

Landboforeningerne

Danish hybrid sow

LY

Danish Institute of Agricultural and Fisheries Economics

Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut

Danish Meat Research Institute

Slagteriernes Forskningsinstitut

Danish Pig Breeding System

Det danske avlssystem

Danish Pig Producers' Association

Landsforeningen af Danske Svineproducenter

Danish Research Agency

Forskningsstyrelsen

Danish Animal Welfare Society

Dyrenes Beskyttelse

Danish State Meat Inspection Service

Offentlig Veterinærkontrol

Danish Veterinary Institute for Virus Research

Statens Veterinære Institut for Virusforskning

Data of disease

Sygdomsinformation

Database

Databank

Dead and rejected

Døde og kasseret

Declaration

Erklæring

Declaration of housing equipment

Deklaration af staldinventar

Decline/reduction/drop

Fald

Deep litter

Dybstrøelse

Deep litter section

Dybstrøelsesstald

Deficiency disease

Mangelsygdom

Deficit

Underskud

Deformity

Misdannelse

Degree of grinding

Formalingsgrad

Dehusked oats

Afskallet havre

Delicatessen/sliced ham and pork

Pålægsvare

Delivery strategy

Udleveringsstrategi

Delivery strategy

Leveringsstrategi

Demand

Efterspørgsel

Department of Agricultural Law

Landskontoret for Landboret

Department of Crop Husbandry

Landskontoret for Planteavl

Department of Farm Accounting and Management of the Danish Family Farmers' Association

Landskontoret for Driftsøkonomi, Dansk Familielandbrug

Department of Farm Accounting and Management, Danish Farmers' Union>

Landskontoret for Driftsøkonomi, Landboforeningerne

Department of Farm Buildings and Machinery

Landskontoret for Bygninger og Maskiner

Department of Farm Youth, 4H and Youth Work

Landskontoret for Ungdomsarbejde

Department of Horse Breeding

Landskontoret for Heste

Department of Pig Production

Landskontoret for Svin

Department of Poultry Advisory Service

Landskontoret for Fjerkrærådgivning

Depreciation (tangible assets)

Afskrivning (på materielle aktiver)

Design

Udformning

Design of trough

Krybbeudformning

Destroy/put down

Destruere

Determination

Bestemmelse (af noget)

Development

Udvikling

Device/design

Indrette

Diagnosis (-es)

Diagnose

Diagonal mixer

Diagonalblander

Diaphragm

Mellemgulv

Diaphragmatic

Mellemgulvs-

Diarrheic

Lind (om gødning)

Diarrhoea

Diarre

Diarrhoea bacterium

Diarre bakterie

Diarrhoea treatment

Diarrebehandling

Dietary/feedstuff fibres

Kostfibre

DIF concept

DIF-koncept

Diffuse ventilation

Diffus ventilation

Digestible

Fordøjelig

Digestibility

Fordøjelighed

Digestible crude protein (DCP)

Fordøjeligt råprotein

Digestible phosphorus

Fordøjeligt fosfor

Digestion

Fordøjelse

Diluent

Fortyndingsvæske / fortynder

Dilute

Fortynde

Dilution

Fortynding

Dimensioning defects

Dimensioneringsfejl

Dimensions (of pigs)

Dimensioner (på grise)

Dirty section

Beskidt sektion

Discharge (of pus)

Udflåd

Discharge pipe / outlet

Udslusningshul

Discharge rate

Udslusningshastighed

Disease

Sygdom

Disease in sows

Sygdom hos søer

Disease to be reported to the veterinarian authorities

Indberetningspligtig sygdom

Disinfectant

Desinfektionsmiddel

Disinfection

Desinfektion

Distinguish

Skelne

Distort/interrupt

Forstyrre

District veterinarian

Distriktsdyrlæge

Divided into sections

Opdelt i sektioner

DNA sequence

DNA sekvens

Dose

Dosis

Double low

Dobbeltlav (DL)

Double-deck

Etagesti

Drainage

Dræning

Drained floor

Drænet gulv

Draught

Træk

Dried pulse

Bælgsæd til modenhed

Drinking board

Drikkeplade

Drinking bowl/water bowl

Drikkekop

Drinking trough

Drikketrug

Drip loss

Dryptab

Drug/medication registration

Medicinregistrering

Drug/medication, use of

Medicinanvendelse

Drug/Pharmaceutical company

Medicinalfirma

Drugs/medication, dispensing of

Medicinudlevering

Dry

Tom (om so)

Dry feed

Tørfoder

Dry feed dispensed onto floor

Tørfoder på gulv

Dry feed dispenser

Tørfodringsanlæg

Dry feeding

Tørfodring

Dry matter content (DM)

Tørstofprocent

Dry period

Goldperiode

Dry sow

Goldso

Drying facilities

Tørringsfaciliteter

Dung channel/passage

Grebning

Dung passage

Rensegang

Durability

Holdbarhed (om sæd)

Dungin area

Gødeareal

Durability of semen

Sæds holdbarhed

Duration of oestrus

Brunstlængde

Duroc

Duroc

Dust concentration

Støvkoncentration

Dust separator

Støvseparator

Dust-reducing method

Støvreduktionsmetode

Dynamic control

Dynamisk kontrol

Dynamic group

Dynamisk gruppe

Dynamic monitoring

Dynamisk overvågning

Dysentary bacteria

Dysenteri bakterier

Dysentery

Dysenteri

Dystolica

Fødselshindring

E :

Ear tag

Øremærke

Early weaning station/section

Klimastald

Easily digestible

Let fordøjeligt

Easy to handle/easily operated

Arbejdsvenlig

Easy/unproblematic

Problemfri

Eat

Æde

Eating quality

Spisekvalitet

Ecodiar

Ecodiar

Economic survey

Økonomisk oversigt

Economical

Økonomisk (=sparsommelig)

Economics

Nationaløkonomi

Economy

Økonomi

Economy in pig production

Økonomi i svineproduktion

Eczema

Eksem

Edge

Spildkant

Edge of trough

Krybbekant / forkant

Effect/implication

Effect

Efficacious

Funktionsmæssig

Efficacy/functional

Funktionsdygtig

Efficiency control

E-kontrol

Efficient service

Sikker løbning

EIA (Environment Assessment Impact)

VVM

Electric wire

El-tråd

Electrolyte

Elektrolyt

Electronic identification

Elektronisk identifikation

Electronic sow feeding

Elektronisk sofodring (ESF)

Electrostatic

Elektrostatisk

ELISA test

ELISA-test

Elucidate/clarify

Klarlægge

Elucidation/clarification

Klarlæggelse

Embedded

Indstøbt

Embryo/fetus

Foster

Embryonic stage

Fosterstadium

Emergency ventilation

Nødventilation

Empty/wasted space

Spildareal

Emptying of slurry container

Gyllekumme, tømning

Emptying slatted plate floor

Kanal med gælleplader

Endotoxin

Endotoksin

Enlarged lymph node

Forstørret lymfeknude

Enteritis / intestinal infection

Tarmbetændelse

Entire male

Hangris

Entire male production

Hangriseproduktion

Entire male project

Hangriseprojekt

Entry clearance

Indrejsetilladelse

Environment

Miljø

Environment and planning department

Bygge- og miljøforvaltning

Environmental advisory service

Miljørådgivning

Environmental approval

Miljøgodkendelse

Environmental committee

Miljøgruppe

Environmental control

Miljøstyring

Environmental load

Miljøbelastning

Environmental requirement

Miljøkrav

Enzyme

Enzympræparat

Enzyme-digestible organic matter

EFOS

Equipment

Udstyr

Eradicate

Bekæmpe

Eradication model

Saneringsmodel

Eradication of disease / culling

Sanering

Eradication strategy

Saneringstrategi

Eradication/combating/control

Bekæmpelse (af sygdom)

Ergot

Meldrøje

Erysipelas

Rødsyge

ESF

ESF

Essential amino acid

Essentiel aminosyre

Essential oil

Æterisk olie

Estimate of profits

Rentabilitetsberegning

Estimated weaner prices

Beregnet smågrisenotering

Estimates of heredity

Arvelighedsestimater

EU commission

EU Kommission

EU Directive

EU direktiv

EU pig

EU gris

EU prophylaxis

Sygdomsforebyggelse i EU

Euro pig

Europa gris

Evaluate

Bedømme / vurdere

Evaluation of breeding characterstics

Avlsegenskaber, vægtning

Evaluation/testing of breeding stock

Afprøvning af avlsdyr

Excess price

Merpris

Excess slurry

Overskydende gødningsmængde

Excretion/discharge of phosphorus

Fosfor, udledning

Executive Committee of the National Committee

Landsudvalgenes Fællesudvalg

Exhaust

Udsugning

Exhaust pipe

Ventilationsafkast

Experimental station

Forsøgsstation

Export

Eksport

Extended/expanded

Udvidet

Extended Health Control/extended post mortem examination

Udvidet SundhedsKontrol

Extender

Fortynder

Exterior

Eksteriør

Exterior evaluation/assessment

Eksteriørvurdering

Exudative epidermitis

Sodeksem

Eye muscle

LD

F :

F2

F2

Faecal sample

Stibundsprøve

Faeces

Gødning

Fan voltage

Ventilatorspænding

Farm analysis

Bedriftsanalyse

Farm management

Styr på bedriften / Virksomhedsledelse (landbrug)/ Driftsledelse

Farm supply

Grovvare

Farmer as border vet

Landmand som grænsedyrlæge

Farrow to finish-herd

Enhedsbesætning

Farrowing

Faring

Farrowing batch

Farehold

Farrowing crate/stall

Fareboks

Farrowing house/section

Farestald

Farrowing hut

Farehytte

Farrowing paddock

Farefold

Farrowing pen

Faresti

Farrowing pen with crate/stall

Kassesti med boks

Farrowing rail

Farebøjle

Farrowing rate

Faringsprocent

Farrowing sow

Griseso

Farrowing stop

Faringsstop

Farrowing systems pen

Farrowing system-sti

Farrowing time

Faringstidspunkt

Fasting period

Fasteperiode

Fat end/rectum (UK)/bung (US)

Fedtende

Fat quality

Fedtkvalitet

Fat/fatty content

Fedtindhold

Fat-o-meter

Ksa

Fatty acid

Fedtsyre

Fatty/rich on fatty content

Fedtholdig

Federation of Danish Co-operatives

Andelsudvalget

Feed

Foder

Feed budget

Foderbudget

Feed cart/truck/forage trailer

Fodervogn

Feed component

Fodermiddel (bestanddel)

Feed computer

Fodercomputer

Feed concentrate

Kraftfoder

Feed consumption

Foderforbrug

Feed conversion

Foderudnyttelse

Feed conversion ratio

Foderudnyttelsesgrad / Foderforbrug (avlssvin)

Feed cost / expense

Foderomkostning

Feed dispenser

Foderstation / Foderautomat

Feed dose

Foderstyrke (søer)

Feed enzyme

Foderenzym

Feed evaluation

Fodervurdering

Feed evaluation system

Fodervurderingssystem

Feed intake

Foderoptagelse

Feed mill

Fodercentral

Feed mixture/compound/diet

Foderblanding

Feed offer

Fodertilbud

Feed optimisation / formulation of diet

Foderoptimering

Feed passage

Fodergang

Feed principle

Fodringsprincip

Feed ration

Fodertildeling

Feed remnant

Foderrest

Feed strategy

Foderstrategi

Feed strength

Foderstyrke

Feed test

Fodringsforsøg

Feed texture/structure

Foderstruktur

Feed unit

Foderenhed

Feed/complete feed

Fuldfoder

Feed/manure standards

Normtal for foder/gødning

Feeder

Foderautomat

Feeding

Fodring

Feeding & insemination stall

Æde/insemineringsboks

Feeding equipment

Fodermaskine

Feeding in the passage/feeding

Fodring på gangen

Feeding of el. blot feeding

Fodring af (et dyr)

Feeding point

Ædeplads

Feeding technique

Fodringsteknik

Feeding technology

Fodringsteknik

Feeding tube

Udfodringsrør

Feedstuff

Foderstof

Feedstuff industry

Foderstofbranche

Feedstuff legislation

Foderstoflovgivning

Feeling of satiation

Mæthedsfølelse

Female

Hundyr

Female pig

Sogris

Fencing

Indhegning

Fermentable

Forgærbart

Fermentation

Forgæring / Fermentering

Fermentation of liquid feed

Fermentering af vådfoder

Fermented feed

Fermenteret foder

Fermented liquid feed

Fermenteret vådfoder

Fertilisation accounts/manure accounts

Gødningsregnskab

Fertilisation plan

Gødningsplan

Fertility trait/fertility characterstic

Frugtbarhedsegenskab

Fertility/prolificacy/litter performance

Frugtbarhed

Fertilizer

Kunstgødning

Feta whey (permeat)

Feta-valle

Fetal death

Fosterdød

Fetus loss

Fostertab

FGK experiment

FGK-forsøg

Fibre / cellulose

Træstof

Fibre content

Fiberindhold

Fight / aggressive act

Slagsmål

Filled stomach

Fyldt mave

Filling feed

Flydende foder

Finally diluted semen

Færdigfortyndet sæd

Financial

Økonomisk

Financial expenses/economic costs

Finansielle omkostninger

Financing

Finansiering

Fine

Bod

Finisher

Slagtesvin

Finisher housing / porker unit / fattening unit/section

Slagtesvinestald

Finisher unit

Slagtesvinehold

Finishing feed strength

Slutfoderstyrke

Fins

Grater

Fire requirement

Brandkrav

Fiscal

Skatte- / Skattemæssig

Fishmeal

Fiskemel

Fitness/strength

Styrke

Flat bar grid/grate

Fladjernsrist

Floating layer

Flydelag

Floor

Gulvindretning

Floor design

Gulvudformning

Floor feeding

Gulvfodring

Flooring, combined

Modulgulv

Flow cytometric method

Flow-cytometrisk metode

Flowing / fluid / viscosity

Selvflydende

Fly control

Fluebekæmpelse

Food safety

Fødevaresikkerhed

Foot/leg lesions

Benskader

Foot-and-Mouth disease

Mund- og klovsyge

Foothold

Fodfæste

Fore

Forende

Foreign breeding material

Udenlandsk avlsmateriale

Foreleg

Forben

Foreskin/prepuce

Forhud

Form

Skema

Form of operation

Driftsform

Formic acid

Myresyre

Foul (=svine)/dung/defecate

Gøde

Fox

Ræv

Framework act

Rammelov

Free amino acid

Fri aminosyre

Free motion/space to move

Bevægelsesfrihed

Free sperm cells

Løse hoveder (på sædceller)

Free-access feeding stall

Ædeboks

Freezing diluent

Frysefortynder

French Yorkshire

Fransk Yorkshire

Fresh Meat Directive 91/497/EC

Ferskkødsdirektiv, EU

Fresh pig meat/pork

Fersk svinekød

FTF

FTS

Fuel

Brændstof

Fully developed

Fuldbåren

Fully slatted floor

Fuldspaltegulv

Functional characteristics

Funktionsbeskrivelse

Functional requirement

Funktionskrav (inventar)

Fund to combat new pig diseases

Fonden til bekæmpelse af nye svinesygdomme

FUp

FEs

G :

Gambrel

Hængejern

Garlic and herbal product

Hvidløgs- og urteprodukt

Gastight/gasproof silo

Gastæt silo

Gasto-intestinal disease

Mave-tarm lidelse

Gastric health

Mavesundhed

Gastro-intestinal flora

Mave-tarm flora

Gastro-intestinal health

Mave/tarmsundhed

Gate

Låge

Gender

Køn (ved avl)

Genetic control

Genetisk kontrol

Genetic engineering

Gensplejsning

Genetic improvement

Genetisk forbedring

Genetic level

Genetisk niveau

Genetic parameter

Genetisk parameter

Genetic progress

Genetisk fremgang

Genetic variation

Genetisk variation

Genetics

Genetik

Genital/genitalia

Kønsorgan

Genome scan

Genomscan

Genotype

Genotype

Gentamycin

Gentamycin

Gestant sow/gestating sow

Drægtig so

Gestant/pregnant

Drægtig

Gestation control

Drægtighedskontrol

Gestation crate

Drægtighedsboks

Gestation huts, straw

Drægtighedshytte, halm

Gestation mix/diet

Drægtighedsblanding

Gestation paddock

Drægtighedsfold

Gestation test

Drægtighedstest

Gestation tester

Drægtighedstester

Gestation unit

Drægtighedsafdeling

Gestation unit/dry sow housing

Drægtighedsstald

Gilt

Gylt

Glasser's disease

Transportsyge

Glutamic acid

Glutaminsyre

Glycerol

Glycerol

Glycogen

Glykogen

Glycosinolate

Glykosinolat

Gnotobiatic

Kimfri

Good farm husbandry year 2000

Godt landmandskab år 2000

Good milker

mælk (yder meget)

Good/average

Middel

Grain storage

Kornopbevaring

Grain with a secondary crop

Korn med udlæg

Graph

Kurve

Grated rafter

Gitterspær

Green meal

Grønmel

Green roughage

Vådt grovfoder

Green rye

Grønrug

Grid/mesh flooring

Rist

Grinding method

Formalingsmetode

Groin

Lyske

Grooming

Strigling

Gross margin

Dækningsbidrag

Group feeding

Gruppefodring

Group housed

Gruppeopstaldet

Group size

Flok- / Gruppestørrelse

Growing finisher pigs

Slagtesvin

Growth graph

Vækstkurve

Growth hormone

Væksthormon

Growth promoter

Vækstfremmer

Growth promoting

Vækstfremmende

Growth promoting agents

Vækstfremmende stoffer

Grub/root

Rode

Gruel feed

Opblødt foder

Guiding

Vejledende

Gut/stomach

Mave

H :

Heamorrhagic

Blødende

Halothane gene

Halothangen

Halothane sensitivity

Halothanfølsomhed

Ham

Skinke

Hammer mill

Hammermølle

Hampshire

Hampshire

Handheld terminal

Håndterminal

Harmony criteria

Harmoniregel

Harmony criteria/requirement

Harmonikrav

Haulage

Transport-

Hayrack

Høhæk

Health

Sundhed

Health and Production Surveillance System (HEPS-N)

Dansk SundhedsOvervågning (DSO)

Health condition

Sundhedsforhold

Health control

Sundhedskontrol

Health monitoring

Sundhedsovervågning

Health programme

Sundhedsprogram

Health status

Sundhedsniveau/status

Health-promoting production

Sundhedsfremmende produktion

Healthy / fit

Sund (som trives)

Heat

Løbetid

Heat control

Brunstkontrol

Heat exchangers

Varmeveksler

Heat recovery

Varmegenvinding

Heat supply

Varmetilførsel

Heat/oestrus

Brunst

Heated feedstuff/heat-treated diet

Varmebehandlet foder

Heating

Varmeforsyning

Heating lamp

Varmelampe

Heating mat / heating plate

Varmeplade

Heat-treatment

Varmebehandling

Heavy pig

Tungsvin

Heel region

Balleregion

HEPS-H (Health and Production Surveillance System)

BesætningsSundhedsOvervågning (BSO)

Herd

Besætning

Herd health

Besætningssundhed

Herd monitoring/supervision/surveillance

Besætningsovervågning

Herd profile

Besætningsprofil

Herd size

Besætningsstørrelse

Herd structure

Besætningstruktur

Herd test/trial

Besætningsafprøvning

Herd/pig herd

Svinebesætning

Hereditary

Arvelig

Heredity

Arvelighed

Herring oil

Sildeolie

Hierachic system/social order

Rangdannelse

High fat content

Fedtrig

High-fibre/rich on fibre

Fiberholdig

High-pressure cleaning

Højtryksrensning

Hind part/hind quarters

Bagkrop

Home produced feed

Hjemmeavlet foder

Home production

Egenproduktion

Home-mixed feed

Hjemmeblandet foder

Hoof care

Klovpleje

Hoof changes

Klovforandringer

Hoof injury

Klovskade

Hoof wear

Klovslid

Hopper feeder

Tragtfodringsautomat

Horizontal mixer

Horisontalblander

Hormone

Hormon

Horn quality

Hornkvalitet

Hot carcass weight

Varm slagtevægt

Hourly wage/rate

Timeløn

Housed

Opstaldet

Housing

Opstaldning

Housing odour

Staldlugt

Housing system

Staldsystem

Housing system/equipment

Inventar

Housing temperature

Staldtemperatur

Housing units

Staldanlæg

Humid (air)

Fugtig (luft)

Hut

Hytte

Hybrid sow

Krydsningsso

Hybrid vigour/heterosis

Krydsningsfrodighed

Hybrid/cross-breed

Krydsning (race)

Hydrogen sulphide

Svovlbrinte

Hygiene

Hygiejne

Hypochlorite

Hypoklorit

Hypophosis

Hypofyse

Hysterectomy

Livmoder (fjernelse af)

I :

Icterus

Gulsot

Identification tags

Identifikationsenheder

Ileitis

Regional tarmbetændelse

IMF

IMF

Immune response

Antistofsvar

Immunity

Immunitet

Immunity management

Immunitetsstyring

Immuno-sensibilisation

Immunsensibilisering

Impact

Gennemslag

Impede

Hæmme

Improvement in productivity

Produktivitetsforbedring

Improvement/progress/increase

Fremgang

Impurity

Urenhed

Inbreeding depression

Indavlsdepression

Incidence of pleurisy recorded at slaughter

Brysthindear, bemærkninger for (på slagteri)

Incident

Hændelse (i besætning)

Incinerate

Destruere (=brænde)

Inclination

Fald (gulv)

Inconclusive (=resultatløs) / uncertain

Uvis

Increase

Stigning

Index

Index

Index traits

Indexegenskab

Individual feeding stall

Fælles ædeboks

Individual housing

Individuel opstaldning

Industrially manufactured feedstuffs

Fabriksfremstillet foder

Inexpensive/cheap/low-cost

Billig

Infection

Infektion

Infection carrier (healthy)

Smittebærer (rask)

Infection path

Smittevej

Infection prone

Inficerbar

Infection spread, dissemination

Smittespredning

Infection transmisison

Smitteoverførsel

Infectious fetal death

Smitsom fosterdød

Infective matter / germ / virus

Smitstof

Infertile

Ufrugtbar

Infertility

Ufrugtbarhed

Inflammation/infection

Betændelse

Influenced/affected

Påvirket

Influenza/the flu

Influenza

Info Svin

Info Svin

Information

Information

Ingredient/feed constituent

Foderbestanddel

In-herd performance testing

Hjemmeafprøvning

In-herd protectin against infection

Intern smittebeskyttelse

Inherent

Iboende

Initially diluted semen

Initialfortyndet sæd

Injection

Injektion

Injection injury

Injektionsskade

Injection site

Injektionssted

Injection technique

Injektionsteknik

Injuries to legs, hooves and teats

Ben-, klov- og yverskader

Injury

Skade

Inner fencing

Inderhegn

Inoculate / vaccinate

Vaccinere, at

Insemination

Inseminering

Insemination holder/rail

Insemineringsbøjle

Insemination/AI strategy

Insemineringsstrategi

In-service training of consultants

Efteruddannelse af rådgivere

Inside leg/musculus semimembranosus

Inderlår

Inspection report

Besøgsrapport

Instigate

Iværksætte (undersøgelse)

Institute of Agricultural Information

Landbrugets Informationscenter

Insulation

Isolering

Insurance

Forsikring

Integral service/gestation section

Integreret løbe/drægtighedsstald

Integrated Farm Management System

Bedriftsløsning

Integrated production

Integreret produktion

Interest

Rente

Interest charge

Renteafgift

Interest group

Interesseorganisation

Intestinal flora

Tarmflora

Intestinal haemorrhage

Tarmblødning

Intestinal wall

Tarmvæg

Intestine

Tarm

Introduction/test period

Indkøring

Investment per place unit

Investering pr. stiplads

Investment per year sow

Investering pr.årsso

Iodine

Jod

Iodine number/iodine figure/iodine value

Jodtal

Ion exchangers

Ionbyttere

Iron (præparat)/steel (inventar)

Jern

Iron preparation

Jernpræparat

Iron supplements

Jernbehandling

ISO 14001

ISO 14001

ISO 9002

ISO 9002

J:

Joint

Led

Joint change

Ledforandring

Joint infection

Ledinfektion

Joint operation

Samdrift

Joint Purchasing Association of the Bacon Factories

Slagteriernes Fællesindkøbsforening

JPCS Scale

Japanskala

K:

Kennel (fsva smågrise)

To-klima

Key figure

Nøgletal

Killing-out percentage/slaughter rate

Slagteprocent

Kosetter

Kosetter

Kvamilla

Kvamilla

L:

Labour saving

Arbejdsbesparelse

Labour studies

Arbejdsstudier

Labour-saving

Arbejdsbesparende

Lack of water

Væskemangel

Lactic acid

Mælkesyre

Lactic acid bacterium

Mælkesyrebakterie

Lag

Efterslæb (avl)

Lameness

Halthed

Landrace

Landrace

Large common pen / pen for large batches

Storsti

Large intestine

Tyktarm

Lateral position

Sideleje

Laugind

Dvask

Lawsonia

Lawsonia

Layer of rapeseed oil, slurry

Rapsolielag, gylle

Leaching

Udvaskning

Lean

Mager

Lean meat content

Kødindhold

Lean meat percentage

Kødprocent

Lease

Leje ud

Lecture/presentation

Foredrag

Leg position

Benstilling

Leg problems

Benproblemer

Leg strength/condition

Benstyrke

Leg weakness

Bensvaghed

Legislation

Lovgivning

Legislation on DT 104

Lovgivning om DT 104

Legislative

Lovgivnings-

Leptospirosis

Leptospirose

Less than good

Mindre god

Lethal

Dødelig udgang

Leucine

Leucin

Levy

Produktionsafgift, pr. slagtesvin

Levy an excise

Produktionsafgift, pålægge

Libido / strong rut

Springvillighed

Light/electronic microscopy

Lysmikroskopi

Lighting

Lys

Lincomycin

Lincomycin

Lincospectin

Lincospektin

Lipopolysaccharide

Lipopolysakkarid

Liquid feed

Vådfoder

Liquid feed microbiology

Vådfodermikrobiologi

Liquid feeding strategy

Vådfodringsstrategi

Liquid feeding system

Vådfodringsanlæg

Litter

Kuld

Litter equalisation

Kuldudjævning

Litter result

Kuldresultat

Litter size

Kuldstørrelse

Liveborn

Levendefødt

Liveborn pigs per litter

Levendefødte grise pr. kuld

Livestock

Husdyr

Livestock manure

Husdyrgødning

Livestock unit

Dyreenhed (kvæg)

Liveweight

Levende vægt

Load test

Belastningstest

Local adviser/consultant

Lokal konsulent

Location/siting

Placering

Loin/longissimus dorsi muscle

Kam

Longevity

Holdbarhed (om søer)

Long-term operational advisory service

Langsigtet bedriftsrådgivning

Loose housing system

Løsdriftssystem

Loose nursing sow

Løsgående, diegivende so

Loose sow/group-housed sow

Løsgående so

Loose, gestant sow

Løgående, drægtig so

Loss-making

Tabvoldende

Low pressure system

Undertryksanlæg

Lowering/reduction/decrease/drop

Formindskelse

Low-fat/low on fat

Fedtfattig

Lumino fish pulp

Lumino fiskepulp

Lung disease/pulmonary disease

Lungesygdom

Lung disorder

Lungelidelse

Lung worm

Lungeorm

Luting

Tilkitning

Lying area

Lejeareal

Lymph node

Lymfeknude

Lysine

Lysin

M:

M.M.A. (Mastitis metritis agalactia)

Farefeber

Macrophage

Makrofag

Maggot

Maddike

Main field of activity

Hovedindsatsområde

Maintenance

Vedligeholdelse

Maize foddermeal

Majsfodermel

Maize gluten feed

Majsglutenfoder

Maize silage

Majsenlisage

Maize/corn

Majs

Major gene

Majorgen

Make/brand

Fabrikat

Male

Handyr

Mammary gland

Mælkekirtel

Management

Styring / Drift

Management of environment and resources

Miljø- og ressourcestyring

Management of finisher production

Styring af slagtesvineproduktion

Management tool

Styringsværktøj

Managing director/manager

Direktør

Manganese

Mangan

Mange

Skab

Manpower/labour

Arbejdskraft

Manual feeding

Håndfodring

Manure

Gødning

Manure consistency/texture

Gødningskonsistens

Manure handling

Gødningshåndtering

Manure passage

Gødningsgennemgang

Manure planning

Gødningsplanlægning

Manure sample/faecal sample

Gødningsprøve

Manure store

Gødningslager

Marker gene

Markørgen

Market potential

Afsætningsmuligheder

Market/export market

Afsætningsmarked

Marketing activities

Afsætningsfremme

Mate

Parre

Mate/serve

Løbe

Maternal quality/instinct

Moderegenskab

Mating section/mating unit/service unit

Løbeafdeling

Meat colour

Kødfarve

Meat content

Kødfyld

Meat control

Kødkontrol

Meat control survey

Kødkontrolundersøgelse

Meat inspection

Slagteundersøgelse

Meat juice

Kødsaft

Meat percentage

Kød-fedt fordeling

Meat quality

Kødkvalitet

Meat quality index

Kk-tal

Meat-and-bone meal

Kødbenmel

Meaty

Kødfuld

Mechanic dry feeding system

Foderstrengsanlæg

Mechanic feeding system

Fodringsanlæg

Mechanical waste handling system / scraper system

Udmugningsanlæg

Medicaments/medication in feed

Foderlægemiddel

Medication

Medicinering

Medication course

Medicinkursus

Medication method

Medicineringsmetode

Medication/drug consumption

Medicinforbrug

Medication/medicine

Medicin

Medicator

Medicinblander

Mesh size

Soldstørrelse

Messing / wallowing behaviour

Søleadfærd

Metabolic disorder / disturbance

Stofskiftesygdom

Metabolic experiment

Balanceforsøg

Metabolisable energy (ME)

Omsættelig energi

Metabolism

Stofskifte

Meteorological control

Meteorologisk overvågning

Methionine

Methionin

Metritis

Børbetændelse

Micro flora

Mikroflora

Microbial conversion

Mikrobiel omsætning

Microbial ecosystem

Mikrobielt økosystem

Microbiological effect

Mikrobiologisk effekt

Microorganism

Mikroorganisme

Mid-colon

Den midterste del af tyktarmen

Milk production/milk producing capacity

Mælkeydelse

Milk replacer

Mælkeerstatning

Milking ability

Malkeevne

Million

Million

Mineral

Mineral

Mineral feed mix/diet

Mineralsk foderblanding

Mineral food fibre

Mineraluldsfibre

Mineral mix/diet

Mineralblanding

Mini big bale shed

Minibigballehjelm

Mix / blend

Blande

Mixed fat

Blandingsfedt

Mixed semen

Blandingssæd

Mixing equipment/system

Blandeanlæg

Mixing strategy

Blandestrategi

MMA complex

MMA-komplex

Moderator

Ordstyrer (forhandlingsleder)

Moist

Fugtig

Molasses

Melasse

Monitor/supervise

Overvåge

Monitoring of finished products

Færdigvare-overvågning

Mortality

Dødelighed

Mortgage loan

Prioritetslån

Motility

Motilitet

Motor function

Morotik

Mould

Mug

Mould poisoning

Mugforgiftning

Mount

Springe (om orne)

Movement/motoric disorders

Bevægelsesforstyrrelser

Movement/pattern of movement

Bevægelsesmønster

Mucous membrane

Slimhinde

Mucus

Slim

Mud

Sølehul

Mud pool

Mudderpøl

Multiphase feeding

Multifasefodring

Multiple-deck pen/weaner section with double deck

Etagestald

Multiplication in commercial herd

Intern opformering

Multiplier herd/unit

Opformeringsbesætning

Multisite

Multisite

Multi-suckling pen

Multi-sucklingsti

Multi-trait model

Fleregenskabsmodel

Mummy

Stengris

Muscle biopsy

Muskelbiopsi

Mycoplasma

Mycoplasma

Mycoplasma arthritis

Mycoplasma ledbetændelse

Mycoplasma eradication

Mycoplasmasanering

Mycoplasma hyopneumonia/enzootic pneumonia

Mycoplasma lungesyge

Mycoplasma vaccination

Mycoplasma vaccination

Myoglobin

Myoglobin

Myrosinase

Myrosinase

N :

Name semen

Navnesæd

National Association of Organic Farming

LØJ

National Committee on Danish Cattle Husbandry

Landskontoret for Kvæg

National Department of Education

Landskontoret for Uddannelse

National Institute of Animal Science

Statens Husdyrbrugsforsøg

National research institute

Statslig forskningsinstitution

Natural ventilation

Naturlig ventilation

Navel infection/omphalitis

Navleinfektion

Neck/semi-spinalis capitis muscle

Nakke

Necrosis

Nekrose

Neomycin sulphate

Neomycinsulfat

Nest area

Redekasse

Net budget

Nettobudget

Networking

Netværkssamarbejde

New buildings/housing

Nybyggeri

Nipple drinker/drinking bowl

Drikkeventil

Nipple drinker/water nipple

Drikkenippel

Nipple valve/nipple drinker

Bideventil

Nitrate

Nitrat

Nitrate directive

Nitratdirektiv

Nitrate wash-out

Nitratudvaskning

Nitrofurantoin

Nitrofurantoin

Nitrogen

Kvælstof

Nitrogen loss

Kvælstoftab

Nitrogen, discharge/excretion of

Kvælstof, udledning af

Nitrous oxide

Lattergas

Noisy pigs

Skrigende grise

Non-essential amino acid

Ikke-essentiel aminosyre

Non-EU

Ikke-EU

Non-fermented

Ikke-fermenteret

Non-productive days

Spildfoderdage

Non-return

Ikke-omløber

Non-skid flooring

Skridsikkert gulv

Nose-to-nose contact

Trynekontakt

Nucleus herd

Kernebesætning

Nucleus management

Kernestyring

Number of sperms

Antal spermier

Nursing

Diegivning

Nursing mix

Diegivningsblanding

Nursing period

Diegivningsperiode

Nursing sow

Ammeso

Nursing sows

Diegivende søer

Nürtinger pen

Nürtinger-sti

Nut/cob (store)/pellet (små)

Foderpille

Nutrients

Næringsstof

Nutrition

Ernæring

Nutritive content

Næringsindhold

Nutritive value

Næringsværdi

O:

Oats

Havre

Objective/goal

Målsætning

Obstetric aid

Fødselshjælp

Odour

Lugt

Oedema disease

Ødemsyge

Oestrus cycle

Brunstcyklus

Oestrus/heat

Brunstperiode

Oestrus/heat symptoms

Brunsttegn

Of no current interest

Uaktuel

Offal

Indmad

Offals

Affald (uspiseligt)

Offspring/progeny

Afkom

Offspring/progeny procedure

Afkomsmetode

Offspring/progeny testing

Afkomsprøvning

Off-taste

Afsmag

Oil dosage

Oliedosering

Oil ejecting system

Olieudsprøjtningsanlæg

Oinment/salve

Salve

Olfaction

Lugtesans

Olfactory sense

Lugtesans

On-farm AI

Intern KS

On-farm mixing

Hjemmeblanding

Opening area

Åbningsareal

Operating plan

Driftsplan

Optimum mating/service

Optimal løbning

Order

Bekendtgørelse

Organ

Organ

Organic pig meat/pork

Økologisk svinekød

Organic pig production

Økologisk svineproduktion

Osteochondrosis

Ostechondrose

Outbreak

Udbrud af sygdom

Outbreak of disease

Sygdomsudbrud

Outdoor herd

Frilandsbesætning

Outdoor herd

Udendørs besætning

Outdoor pig

Frilandsgris

Outside leg (biceps-femoris muscle)

Yderlår (kammuskel)

Overall economy

Totaløkonomi

Overall leg score

Benkarakter, overordnet

Overcrowding

Overbelægning

Overflow

Overløb

Ovulation

Ægløsning

P :

Paddle mixer

Tvangsblander

Paddock system

Foldsystem

Paddock/corral

Fold

Palmitic acid

Palmitinsyre

Pantothenic acid

Pantothensyre

Paralysed

Lam, at være

Parasite

Parasit

Parity

Læg (=kuld)

Partial eradication

Delsanering

Partial lateral position

Delvist sideleje

Partial PRRS eradication

PRRS delsanering

Partially slatted floor

Delvist spaltegulv

Particular/certain/specific

Bestemt

Pastern

Kode

Pathogenic

Patogen

P-control list

P-styringsliste

Peas for pigs

Ærter til svin

Pectin feed

Pektinfoder

Pectin waste

Pektinaffald

Pedigree register

Stamtavle

Pellet quality

Pillekvalitet

Pelleted feed

Pelleteret foder

Pelleting

Pelletering

Pelvic constriction

Bækkenforsnævring

Pen

Sti

Pen floor

Stigulv

Pen layout

Stiindretning

Pen partition

Stiadskillelse

Pen place

Stiplads

Pen registration form

Stikort

Pen sample

Stibundsprøve

Pen utilization

Staldudnyttelse

Penicillin

Penicillin

Penning/transfer

Indsættelse

Per cent/%

Procent

Per mille levy fund

Promilleafgiftsfonden

Percentage point

Procentenhed

Performance test

Individprøve

Performance test in the herd

Hjemmeafprøvning

Performance test on the station

Stationsindividprøve

Performance/Labour input

Arbejdsindsats

Perimeter fencing

Omfangshegn

Peritonitis

Bughindebetændelse

pH

pH værdi

Pharynx

Svælg

Phase feeding

Fasefodring

Phenotypic

Fænotypisk

Phosphorus

Fosfor

Phosphorus standard

Fosfornorm

Phytase

Fytase

Pietrain pilot test

Pietrain pilotforsøg

Pig breeding database

Databank for Svineavl

Pig circle

Grisering

Pig circle contract

Griseringsaftale

Pig fat / lard

Svinefedt

Pig health service / programme

Svinesundhedstjeneste

Pig Levy Fund

Svineafgiftsfonden

Pig meat/pork

Svinekød

Pig population

Svinebestand

Pig production committee

Svineproduktionsudvalg

Pig production unit

Svineproduktionsanlæg

Pig trading/sales

Omsætning af levende svin

Pig weak at birth

Svagfødt gris

Piglet mortality

Pattegrisedødelighed

Piglet/suckling pig

Pattegris

Pigment

Pigment

Pigmented breed

Farvet race

Pigs per litter

Grise pr. kuld

Pigs per year sow

Grise pr. årsso

Pigs returned for non-consumption

Producentsvin

Pilot project

Pilotprojekt

Pipe dimension

Rørdimension

Pit ventilation

Gulvudsugning

Placenta/afterbirth

Efterbyrd

Planning

Planlægning

Plant extract

Planteekstrakt

Plant nutrient

Plantenæringsstof

Plastic slatted floor

Plastspaltegulv

Plastic type

Plasttype

Platform/landing

Repos

Pleuropneumonia

Ondartet lungesyge

Plucks

Pluckset

PMWS

PMWS

Pneumonia

Almindelig lungesyge

Pneumonia, gain

Lungesyge, tilvækst

Pneumonia, medication

Lungesyge, medicinering

Pneumonic lesions

Lungeforandringer

Poisoning

Forgiftning

Polishing of teeth

Tandslibning

Pollution/contamination

Forurening

Polystyrene box

Styroporkasse

Pool price

Puljenotering

Poor/below average

Dårlig

Porcine parvovirus

Porcint parvovirus

Porker / growing pig

Ungsvin

Porker unit/section

Ungsvinestald

Porzyme 9300

Porzyme 9300

Postcervical/deep/intrauterine insemination

Dyb inseminering

Post-treatment retention time

Tilbageholdelsestid efter behandling

Post-weaning enteritis/diarrhoea in weaned pigs

Fravænningsdiarre

Post-weaning period

Perioden efter fravænning

Potassium

Kalium

Potato fibres

Kartoffelfibre

Potato protein concentrate

Kartoffelproteinkoncentrat

Power plant

Varmekraftværk

Powered air purifying respirator

Luftstrømshjelm

Practice for testing

Afprøvningspraksis

Practice scheme

Praksisordning

Practise

Øve

Practise/training/exercise

Øvelse

Precaution

Forholdsregel

Predator fly

Rovflue

Premise

Lokalitet

Prepucial

Forhuds-

Pressure drop

Tryktab

Pressure gauge

Manometer

Pressure mark

Trykskade

Pressure of infection / infection risk

Smittepres

Pre-storage tank

Fortank

Prevalence/incidence/existence/ocurrence

Forekomst

Prevention against disease / infection control

Smittebeskyttelse

Prevention of disease / prophylaxis

Sygdomsforebyggelse

Prevention/prophylaxis

Forebyggelse

Preventive measures

Forebyggende tiltag

Pre-watering

Forvanding

Price

Notering

Probiotics

Probiotika

Processing company

Forædlingsvirksomhed

Product catalogue

Produktkatalog

Product description

Produktbeskrivelse

Product test

Produkttest

Productin management

Produktionsstyring

Production accounts

Produktionsregnskab

Production adaptation test

Produktionstilpasningsforsøg

Production budget

Produktionsbudget

Production control

Produktionskontrol

Production cost

Produktionsomkostning

Production efficiency

Produktionseffektivitet

Production feed

Produktionsfoder

Production herd

Produktionsbesætning

Production level

Produktionsniveau

Production loss

Produktionstab

Production monitoring

Produktionsovervågning

Production plan/system

Produktionsanlæg

Production report

P-rapport / Produktionsrapport

Production result/performance

Produktionsresultat

Production safety

Produktionssikkerhed

Production sow

Produktionsso

Production system

Produktionssystem

Production trait

Produktionsegenskab

Production value

Produktionsværdi

Productivity

Produktivitet

Profit

Fortjeneste

Profit and loss account

Resultatopgørelse

Profitability

Rentabilitet

Progesterone

Progesteron

Progressive motile

Fremadrettet, bevægelig (om sædceller)

Proliferation

Formering (hastig)

Property

Egenskab (fysisk el. kemisk)

Propionic acid

Propionsyre

Protective clothes

Overtrækstøj

Protective diet

Skåneblanding

Protein

Protein

Protein content

Proteinindhold

Provision/regulation

Regel

PRRS

PRRS

PRRS action plan

PRRS handlingsplan

PRRS infection

PRRS smitte

PRRS meat juice monitoring

PRRS kødsaftovervågning

PRRS status

PRRS status

PSE (pale, soft, evaporative)

PSE

Pseudo rabies

Falsk hundegalskab

Pulpetter

Pulpetter

Purebred

Renracet

Purebred breeding stock

Renracet avlsdyr

Purulence

Pus

Putrefying embryos

Fostre, rådnende

Pyretic

Febril

Pyrexia

Feber

Q:

QTL

QTL

Quality and environmental management

Kvalitets- og miljøstyring

Quality approval

Kvalitetsgodkendelse

Quality assurance

Kvalitetssikring

Quality assurance system

Kvalitetsstyringssystem

Quality concept

Kvalitetsbegreb

Quality control

Kvalitetskontrol

Quality control/management

Kvalitetsstyring

Quality Marking Scheme

Kvalitetsmærkeordning

Quarantine

Karantæne

Quarantine section/quarter

Karantænestald

R:

Rabies

Hundegalskab

Radial system

Radialsystem

Rails

Bøjler

Ranking/hierarchy

Rangorden

Rape

Raps

Rapeseed

Rapsfrø

Rapeseed cake

Rapskage

Rapeseed meal

Rapsskrå

Rapeseed oil

Rapsolie

Rare/infrequent/scarce

Sjælden

Rarely / seldomly / infrequently / scarcely

Sjældent

Raw material analysis/analysis of ingredients

Råvareanalyse

Raw material content/content of ingredients

Råvareindhold

Raw material/ingredient

Råvare

Readjustment

Efterjustering

Ready-mixed/pre-mixed feed

Færdigfoder

Reagent

Reagent

Rear edge/end

Bagkant

Rear/breed

Opdrætte

Rebuilding/conversion/renovation

Ombygning

Recession

Lavkonjunktur

Recruitment of young females

Polterekruttering

Rectal examination

Rektalundersøgelse

Reddening

Rødme

Reduce/lower

Reducere

Regional enteritis/porcine intestinal adenomatosis

Regional tarmbetændelse

Registration/recording

Registrering

Reinfection

Reinfektion

Reject

Kassere

Rejected

Afvist

Relief pen

Aflastningssti

Remedial action

Korrigerende handling

Remedy

Middel (helbredende)

Remodelling of accomodations

Renovering

Removal (at slaughter)

Afslagtning

Rent

Leje

Replacement house

Sopoltestald

Replacement stock / animal

Suppleringsdyr

Report

Meddelelse

Report generator

Rapportgenerator

Reproduction cycle

Reproduktionscycklus

Reproduction problem

Reproduktionsproblem

Reproduction result

Reproduktionsresultat

Reproductive ability

Reproduktionsevne

Reproductive cycle

Avlscyklus

Requirement/need

Behov

Research

Forskning

Research committee

Forsøgsudvalg

Residue

Restkoncentration

Resistance

Modstandskraft

Resistance

Resistens

Resistance to disease

Sygdomsresistens

Respirable dust

Respirabelt støv

Respirator/breathing mask

Åndedrætsværn

Respiratory disorder

Luftvejslidelse

Respiratory efficiency/lung capacity

Lungekapacitet

Rest

Hvile

Resting area

Hvileareal

Restrictive feeding

Restriktiv foding

Retail

Detailsalg

Retained placenta

Efterbyrd, tilbageholdt

Retaining edge

Stemmekant

Reterun-to-service rate

Løbeprocent

Return rate

Omløberprocent

Return/profit

Gevinst

Return-to-oestrus/return to service problem

Omløberproblem

Reveal

Opklare

Revenue

Indtægt (statens)

Rhinitis (atrophic)

Nysesyge

Rich on fibre/high-fibre

Fiberrig

Rind

Svær

Risk of contamination / infection

Smitterisiko

RN gene

RN-gen

Rod

Stang (bindsel)

Rodent

Gnaver

Roller

Valser

Roller mill

Strukturmølle

Roughage

Grovfoder

Runt

Efternøler / Skravl / Ammegris

Rye

Rug

S :

Saccharose (feedstuff)

Fodersukker

Sale of breeding stock

Avlsdyromsætning

Sale of females

Hundyrsalg

Sale of live animals

Omsætning af levende dyr

Sale of semen

Sædsalg

Sale of weaners

Smågriseomsætning

Sales ban

Salgsstop

Sales/turnover

Omsætning

Salmonella

Salmonella

Salmonella control

Salmonellabekæmpelse / -kontrol

Salmonella level

Salmonellaniveau

Salmonella prevalence

Salmonella-forekomst

Salmonella trains transmitted via feedstuffs

Foderbåren salmonella-type

Salmonella-free feedstuff

Salmonella-frit foder

Salmonella-positive pig

Salmonella-positiv gris

Salmonella-reducing feed

Salmonella-reducerende foder

Sample of the caecum

Blindtarmsprøve

Sangrovit

Sangovit

Sawdust

Savsmuld

Scanning / Ultrasonic measurement

Skanning

Scanty/defective/insufficient

Mangelfuld

Scheme

Skema / system / orden

Score

Karakter

Scours

Smågrisediarre

Screen

Sold

Screening

Screening

Scrotal hernia

Pungbrok

Second-hand/used

Brugt

Secretion

Udskillelse (væske) / Udsondring

Sectioned batch operation

Sektioneret holddrift

Sectioned housing

Sektionerede staldafsnit

Sectioned operation

Sektioneret drift

Sectioning

Sektionering

Sectioning and segregated production

Sektionering og adskilt produktion

Sedate

Bedøve

Seed flax

Oliehør

Segregation

Afblanding

Selection for

Selektion for

Selection for litter size

FGK-tal

Selective breeding

Avlsvalg

Selenium

Selen

Self sufficient

Selvforsynende

Sell

Omsætte (salg)

Semen

Sæd

Semen diluent

Sædfortynder

Semen quality

Sædkvalitet

Senior adviser/consultant

Landskonsulent

Separation

Separering

Septum (plur. : septa)

Skillevæg

Serological monitoring

Serologisk overvågning

Serological profile

Serologisk profil

Serpulina hyodysenteriae

Serpulina hyodysenteriae

Serum

Serum

Service/mating

Løbning

Sewage

Kloakering

Sewer contractor/sewerage foreman

Kloakmester

Share

Aktie

Shavings

Savsmuld (spåner)

Shed virus no longer

Afdampe

Shelter

Læhytte

Shielded feed dispensers

Afskærmede foderautomater

Shoulder

Bov

Shoulder barrier

Skulderplade

Showering system/sprinkling system

Overbrusningsanlæg

Shutter / gate

Spjæld

Sibs

Søskende

Sibs/litter mates

Kuldsøskende

Side fat

Sidespæk

Significant/statistically significant

Statistisk sikker

Silo / bin

Silo

Single market

Indre marked

Single space feeder

Enkeltdyrsautomat

Single trait

Enkeltegenskab

Sire line

Handyrlinie

Sires

Ornefædre

Size

Størrelse

Skatole

Skatol

Skatole decomposition

Skatolomsætning

Skatole figure /reading/ result

Skatoltal

Skimmed milk powder

Skummetmælkspulver

Slatted combi-floor

Kombinationsspaltegulv

Slatted floor/slatted flooring

Spaltegulv

Slaughter

Slagtning

Slaughter loss/dressing loss/shringkage

Slagtesvind

Slaughter pig production / production of finishers

Slagtesvineproduktion

Slaughterhouse

Slagteri

Slaughterline

Slagtelinie

Slaughterweight

Slagtevægt

Slide gate

Skydespjæld

Slide show/a series of slides

Dias serie

Slot

Åbning (spaltegulv)

Slot width/aperture

Spalteåbning

Slurry additive

Gylletilsætningsstof

Slurry container

Gyllekumme

Slurry gas

Gyllegas

Slurry gutter

Gyllekanal

Slurry handling

Gyllehåndtering

Slurry system

Gyllesystem

Slurry system/waste handling system

Gylleanlæg

Slurry tank

Gylletank

Slurry treatment/treatment of waste

Gyllebehandling

Slurry/waste/effluent

Gylle

Small intestine

Tyndtarm

Smallholder

Husmand

Snout

Tryne

Snout break

Tryneslynge

Snout contact

Trynekontakt

Snout tip

Trynespids

Snout valve

Næseventil

Soaked feed / wet feeding

Støbfodring

Soaking

Iblødsætning

Soaking time

Støbtid

Sodium (hydroxide solution)

Natrium (m. hydroxydopløsning)

Software

EDB-programmer

Soil, soil texture

JB (jordbonitet)

Soil/dirt

Jord

Solid floor

Fast gulv

Solubility

Opløselighed

Source of infection

Smittekilde

Sow and boar lines

So- og ornelinier

Sow population

Sobestand

Sow tests / studies

Soforsøg

Sow unit

Sohold

Soy protein concentrate

Sojaproteinkoncentrat

Soybean meal

Sojaskrå

Special plastic bag

Fedtendepose

Special semen

Special sæd

Special slaughter fine / levy

Særslagtningsafgift

Special slaughtering

Særslagtning

Specialised production / branded production

Specialproduktion

Spectinomycin

Spectinomycin

Sperm cell concentration

Sædcellekoncentration

Sperm/sperm cell

Sædcelle

SPF (Specific Pathogene Free)

SPF

SPF control

SPF-kontrol

SPF price/quotation

SPF notering

Spirochaetosis

Tyktarmsbetændelse/spirochætose

Spirochaetosis

Spirochaetose

Splaylegs

Svømmer

Spore variety

Sporeform

Spread

Udbredelse (sygdom)

Spread of infection, Ap2

Smittespredning, Ap2

Spreading of liquid manure / slurry

Udbringning af gylle

Spring biopsy instrument

Skudbiopsiudstyr

Sprinkling/showering

Overbrusning

Squeezed/crushed

Klemt

Stable group / static group

Stabil gruppe

Stack/manure pile in the field

Markstak

Staff

Personale

Stagnate

Stagnere

Stall/box/pen

Bås

Stall/Crate

Boks

Stamped out/eradicate

Sanere (hele bes.)

Standing heat

Stående brunst

Starch

Stivelse

Starter pellet

Startpille

Station testing

Stationsafprøvning

Stearic acid

Stearinsyre

Stereotypical behaviour

Stereotyp adfærd

Stillborn

Dødfødt

Stocking rate/density

Belægningsgrad

Stomach/gut change/lesion

Maveforandring

Stomatitis

Mundbetændelse

Storage capacity

Opbevaringskapacitet

Straw

Halm

Straw bedding

Gødningsmåtte

Straw board

Halmbræt

Straw chopping

Halmsnitning

Straw consumption

Halmforbrug

Straw dispenser

Halmautomat

Straw distribution/application

Halmtildeling

Straw flow

Strawflow

Straw handling

Halmhåndtering

Straw rack

Halmhæk

Streaky bacon

Brystflæsk

Streptomycin

Streptomycin

Stress susceptible

Stressfølsom

Strike

Ramme (om sygdom)

Structural change

Strukturændring

Structural improvement

Strukturforbedring

Structure development

Strukturudvikling

Sub-index

Subindeks

Subsidy

Støtte / tilskud

Subsidy

Tilskud

Suckle

Patte, at

Suckle/nurse

Die/sutte

Suckling / bite valve / nipple drinker

Sutteventil

Suffocation

Kvælning

Sugar beet molasses

Roemelasse

Sugar beet pellet

Roepille

Sugar-beet waste

Sukkerroeaffald

Sulphide

Sulfid

Summary

Sammendrag

Sunflower meal

Solsikkeskrå

Supervision/monitoring/surveillance

Overvågning

Supplementary feed / vitamin supplement

Tilskudsfoder

Supplier

Leverandør

Supply

Udbud

Supply

Forsyning

Supply of liquid

Væskeforsyning

Supply/delivery

Leverance

Support muscle behind the eye

Støttemuskel

Surface

Overflade

Surgical operation

Operation

Surprise effect

Overraskelseseffekt

Susceptibility

Modtagelighed

Suspended rail feeder

Hængebanevogn

Swab / Swab sample

Svaberprøve

Swedish Hampshire

Svensk Hampshire

Sweeping

Fejning

Swell

Hæve

Swelling/oedema

Hævelse/ødem

Swine disease

Svinesygdom

Swine fever

Svinepest

Swiss farrowing pen

Centralredesti

Synova

Ledvæske

Synthetic amino acid

Syntetisk aminosyre

T :

Tail biting

Halebid

Tail docking

Halekupering

Tailhead

Halerod

Take out an insurance

Forsikring, tegne en

Tapioca meal

Tapiokamel

Target area/effort area

Indsatsområde

Tax

Skat

Tax/fee/levy

Afgift

Teat injury

Pattelæsion

Teats

Patter

Technical Committee, the Danish Applied Pig Research Scheme

Fagligt udvalg vedr. Den rullende Afprøvning

Temperature, to have a

Feber, at have

Tenancy/taking lease of/leasing

Forpagtning

Tenant/lessee/farmer/leaseholder

Forpagter

Tendency to slip

Udskridning

Tenderloin

Mørbrad

Tenderness

Mørhed

Tenderness in leg

Ømbenethed

Tendon

Scene

Terminal ileum

Sidste del af tyndtarm

Test / study / examination

Undersøgelse

Test and slaughter

Sanere (enkelt dyr)

Test completed

Afsluttet forsøg

Test farms

Studielandbrug

Test/trial/study

Afprøvning

Tethered

Fikseret

Tethered sows

Bundne søer

Tethers/collars

Bindsler

The Agricultural Veterinary Committee

Landbrugets Veterinærudvalg

The cafeteria principle

Cafeteria-princippet

The Danish Agricultural Advisory Centre

Landbrugets Rådgivningscenter

The Danish Agricultural Holdings Act

Landbrugsloven

The Danish Applied Pig Research Scheme

Den rullende Afprøvning

The Danish Environmental Protection Agency

Miljøstyrelsen

The Danish Family Farmers' Association

Dansk Familielandbrug

The Danish Feedstuff Act

Foderstofloven

The Danish Immigration Service

Udlændingestyrelsen

The Danish Institute of Agricultural Sciences

Danmarks JordbrugsForskning

The Danish Ministry of Food, Agriculture and Fisheries

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

The Danish Plant Directorate

Plantedirektoratet

The Danish Research Advisory System

Det Forskningsrådgivende system

The Danish Veterinary & Food Administration

Veterinær- og Fødevaredirektoratet

The Danish Veterinary and Food Administration

Fødevaredirektoratet

The Danish Veterinary Laboratory

Statens Veterinære Serumlaboratorium

The Deptartment of Breeding and Multiplication

Afdelingen for Avl & Opformering

The Directorate for Food, Fisheries and Agri Business

Direktoratet for FødevareErhverv

The Federation of Danish A.I. Societies

De Danske Kvægavlsforeninger

The Government Plant Protection Service

Statens Plantetilsyn

The Health and Safety at Work Act

Arbejdsmiljøloven (England)

The Health and Saftety Executive

Arbejdstilsynet (England)

The National Committee for Pig Production

Landsudvalget for Svin

The National Council for Pigs of the Danish Family Farmers' Association

Dansk Familielandbrugs Landsrepræsentantskab for Svin

The National Of Agricultural Engineering

Statens Jordbrugstekniske Forsøg

The National Pest Control Laboratory

Statens Skadedyrslaboratorium

The National PRRS Programme

Det Nationale PRRS-Program

The National Research Council for Agricultural and Veterinary Science

Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forening

The National Working Environment Authority

Arbejdstilsynet (Danmark)

The Research Centre for the Management of Animal Production and Health

Center for Produktion og Sundhedsstyring

The Royal Veterinary and Agricultural University

KVL

The total amount of

Antal (=det totale antal)

The Working Environmental Act

Arbejdsmiljøloven (Danmark)

Thickness of back fat

Rygspæktykkelse

Three-way crossbred

Tre-racet krydsning

Threonine

Treonin

Thrive

Trives

Throat / larynx

Strubehoved

Tiamulinum

Tiamulin

Tick

Mide

Time consumption

Tidsforbrug

Time of service

Løbningstidspunkt

Time of transfer

Indsættelsestidspunkt

Tissue

Væv

To breed/rear

At avle

Tonsil scarping

Tonsilskrab

Tooth clipping

Tandafklipning

Total

I alt

Total eradication

Total sanering

Toxicity

Giftighed

Toxoplasma

Toxoplasma

Toxoplasmosis

Toksoplasmose

Trachea

Luftrør

Trade (=handel) /sale

Salg

Trade mark

Mærkevare

Trainee scheme

Trainee ordning

Training paddock

Træningsfold

Training/further training

Efteruddannelse

Trait for production

Productionsegenskab

Trait of use

Brugsegenskab

Trait/characteristic

Egenskab

Transfer

Flytning

Transferred/sold

Afgået

Transition

Overgang

Transition period

Overgangsperiode

Transponder

Transponder

Transport

Transport

Trap

Vandlås

Treatment with antibiotics

Antibiotikabehandling

Triangular

Triangel

Triangular pen

Trekantsti

Tri-bar slat

Tribarrist

Trickle feeding

Langsom udfodring

Trickle feeding

Bio-fix fodring

Triticale

Triticale

Trough

Krybbe

Trough

Trug

Trough space

Krybbeplads

Tryptophan

Tryptofan

Tube feeder/dispenser

Rørfodringsautomat

Tusks

Ulvetænder

Tylosin

Tylosin

U:

Udder

Yver

UK pig

UK gris

Ulcer

Mavesår

Ultimate pH

Slut-pH

Ultimate pH

pH, slut

Ultrasonic

Ultralydsundersøgelse

Umbilical hernia

Navlebrok

Unconventional

Utraditionel

Unity mix

Enhedsblanding

Unproblematic weaning

Problemfri fravænning

Upright pasterns on hind legs

Bagkoder, stejle

Upturn

Opsving

Urea

Urinstof

Urinary system disorder

Urinvejslidelse

Urinary system infection

Urinvejsinfektion

USA swab method

USA svabermetode

Useful value

Nytteværdi

Useful/applicable

Brugbar

User payment/user's fee

Brugerbetaling

Utilization

Udnyttelsesgrad

V:

Vaccination / inoculation

Vaccination

Vaccination strategy

Vaccinationsstrategi

Vaccine

Vaccine

Vacuum cleaner

Støvsuger

Vacuum plant / unit

Vacuumanlæg

Vacuum systen

Rørudslusningsanlæg

Vagina

Skede

Value of lean meat percentage

Kødprocentens værdi

Vaporised formalin

Formalinrygning

Variation in slaughterweight

Slagtevægt, spredning i

VAT (Value Added Tax)

Moms

Vegetable fat

Vegetabilsk fedt

Ventilation

Ventilation

Ventilation funnel

Ventilationsskorsten

Venture capital

Risikovillig kapital

Vet/veterinary surgeon

Dyrlæge

Veterinary agreement

Dyrlægeaftale

Veterinary information

Veterinærinformation

Viable

Levedygtig

Viable counts

Kimtal

Vicious circle

Ond (cirkel)

Vigorous

Stærk, kraftig

Virulent/malignant

Ondartet

Vitamin

Vitamin

Vitamin B6

B6 vitamin

Vitamin deficiency

Vitaminmangel

Vitamin standard

Vitaminnorm

Volvulus

Tarmslyng

W :

Warning system

Varslingssystem

Wash-out el. rain-out

Udvaskning (af regn)

Wastage of feedstuffs/feed waste

Foderspild

Waste food

Madaffald

Waste handling system

Gylleanlæg

Water / moisture content

Vandindhold

Water consumption

Vandforbrug

Water pipe

Vandrør

Water pressure

Vandtryk

Water requirement

Væskebehov

Water supply

Vandforsyning

Water supply / water allotment

Vandtildeling

Water valve

Vandventil

Water waste

Vandspild

Weak pasterns on hind legs

Bløde bagkoder

Weaned pig

Fravænnet gris

Weaner

Smågris

Weaner diet/mix

Smågriseblanding

Weaner feed/diet/mix

Smågrisefoder

Weaner price

Smågrisenotering/pris

Weaner sale

Smågrisesalg

Weaner unit/section

Smågrisestald

Weaning

Fravænning

Weaning rate/percent weaned

Fravænningsprocent

Weaning/rearing unit/section / nursery

Fravænningsstald

Wear

Slid

Web site/homepage

Hjemmeside

Weekly

Ugentlig

Weekly Newsletter

Elektronisk Ugeudsendelse

Weekly operation

Ugedrift

Weighing

Vejning

Weight factor

Vægtfaktor

Weight interval

Vægtinterval

Weight loss

Vægttab

Weight on weaning

Fravænningsvægt

Weighted average

Vægtet gennemsnit

Weighting of index traits

Vægtning af indeksegenskab

Welding

Sammensvejsning

Welfare

Velfærd

Welfare

Trivsel

Wheat

Hvede

Wheat bran

Hvedeklid

Whey

Valle

Whinch-drawn cleaning plant

Linespilsanlæg

White breed

Hvid race

Whole-crop

Helsæd

Whole-crop pellet

Helsædspille

Whole-crop silage

Helsædensilage

Wholesale

Engrossalg

Wide building

Bred bygning

Wild oats

Flyvehavre

Wind screening

Vindafskærmning

Winding-up period

Afviklingsperiode

Wire-type barn cleaner

Linespilsanlæg

Winter wheat

Vinterhvede

Womb/uterus

Livmoder

Womb/uterus

Bør

Wood shavings

Høvlspåner

Work environment consultant

Arbejdsmiljøkonsulent

Work environment/environment in the workplace

Arbejdsmiljø

Work procedure

Arbejdsprocedure

Workload/amount of labour

Arbejdsforbrug

WTF

FRATS

W-trusses

Saksespær

X :

X-ray

Røntgen

Y :

Yard

Løsdriftsstald

YD boar

YD orne

Year sow / sow per year

Årsso

Yersinia

Yersinia

Yield

Opskæringsudbytte

Yorkshire/Large White

Yorkshire

Young animal assessment

Ungdyrsbedømmelse

Young female

Polt

Young female unit/section

Polteafdeling

Young sow

Sopolt

Young stock /replacement stock

Ungdyr

Z:

Zeolite

Zeolit

Zigzag

Zig-zag / Zigzag-krydsning

Zinc

Zink

Zoonosis

Zoonose

Zoonosis (-es)

Zoonose

Zoonosis diagnostics

Zoonosediagnostik

Zoonosis register

Zoonoseregister

værktøjslinie
  • Print og gem
  • send til ven
  • Abonnér
Luk
Print siden

Du kan udskrive siden i printvenlig format, klik på knappen.

Tænk på miljøet!
Husk at du også kan downloade en pdf af siden istedet...

PDF version af siden

Download og gem en PDF-version af siden.

For at downloade en PDF version skal Acrobat Reader være installeret på din computer.

Bogmærk siden

Du kan bogmærke denne side og dele med andre.

Du kan dele bogmærker via facebook, twitter mv.

Print Siden
Download
Bogmærk
Luk
SEND TIL EN VEN

Send til flere ved, at separere email- adresser med komma eller semikolon.

Din besked er nu sendt til din ven.
Der er sket en fejl. Din besked blev ikke sendt. Prøv igen senere.
Send Siden
Luk
Abonner
NYHEDSBREV

Tilmeld dig et eller flere nyhedsbreve. Så modtager du en mail fra os hver 14. dag med de seneste nyheder fra branchen, noteringer samt de nye forskningsresultater.

SMS TJENESTER

Tilmeld dig SMS-opdatering med den ugentlige notering, og eventuelle vigtige nyheder.

RSS

Abonnér på vores RSS-feed og få først besked, når der er nye nyheder og publikationer.

Tilmeld nyhedsbrev
Tilmeld SMS
Tilmeld rss
Luk
Gem side
PDF version af siden

Download og gem en PDF-version af siden.

For at downloade en PDF version skal Acrobat Reader være installeret på din computer.

Bogmærk siden

Du kan bogmærke denne side og dele med andre.

Du kan dele bogmærker via facebook, twitter mv.

Download
Bogmærk
Statistik